INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

 

Temeljem čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju, Odluke Ravnatelja Instituta za antropologiju od 5. 6. 2017. g. (Ur. broj: 7.2.-1075/17), i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (Klasa: 640-02/17-04/00032, Ur.br. 533-19-17-0002 od 6. 3. 2017. g. i suglasnost Klasa: 640-02/17-04/00059, Ur.br. 533-19-17-0002 od 4. 5. 2017. g.), raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na radna mjesta

 

  1. Na stručno radno mjesto stručni/a savjetnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – jedan/na (1) izvršitelj/ica
  2. Na suradničko radno mjesto asistent/ica – jedan/na (1) izvršitelj/ica

 

Ugovor o radu sklapa se:

– za stručno radno mjesto stručni savjetnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (ad 1) na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci,

– za suradničko radno mjesto asistent/ica (ad 2) na određeno vrijeme u trajanju od najviše 5 godina uz probni rad od 6 mjeseci, sukadno čl. 43. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

 Uvjeti:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu, pristupnici trebaju ispuniti i sljedeće uvjete:

 

  1. Za stručno radno mjesto stručni savjetnik/ca u sustavu znanosti i visokom obrazovanju

– Doktorat znanosti iz područja humanističkih znanosti

– poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prednost engleski)

– poznavanje rada na računalu

 

  1. Za suradničko radno mjesto asistent/ica:

– Završen dodiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

 

Prednosti:

– (za radno mjesto pod 1.): doktorat iz znanstvenog polja arheologija, iskustvo rada u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova i radionica;

– (za radno mjesto pod 2.): poznavanje rada u programskom paketu SPSS, iskustvo u radu s upitnicima i intervjuima

 

Prijavi na natječaj prilaže se:

  1. Životopis
  2. Preslika diplome ili uvjerenja o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju psihologije (ad 2.)
  3. Potvrda o stjecanju doktorata znanosti (ad 1.)

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, s naznakom «Za natječaj (navesti za koje radno mjesto)».

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.

 

Institut za antropologiju