Na temelju čl. 34. Statuta Instituta za antropologiju, Odluke ravnatelja Instituta za antropologiju od 23. 11. 2017., urbroj: 7.2.-2303/17 i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (klasa: 640-02/17-04/00138, urbroj: 533-19-17-0002 i klasa: 640-02/17-04/00148, urbroj: 533-19-17-0002) od 25. listopada 2017. (na temelju razvojnih koeficijenata), raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor na sljedeća radna mjesta:

1. suradničko radno mjesto asistent/ica – jedan/na izvršitelj/ica

2. suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica – jedan/na izvršitelj/ica.

Ugovor o radu sklapa se:

– za suradničko radno mjesto asistent/ica na određeno vrijeme u trajanju od najviše 5 godina uz probni rad od 6 mjeseci, sukladno čl. 43. st. 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15)

– za suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica na određeno vrijeme u trajanju od najviše 4 godine uz probni rad od 6 mjeseci, sukladno čl. 43. st. 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15).

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te Pravilnikom o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju.

1. Za prijavu na natječaj za suradničko radno mjesto asistent/ica kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:

– završen sveučilišni dodiplomski i diplomski studij arheologije ili predbolonjski diplomski studij arheologije

– aktivno znanje engleskog jezika

– znanje rada na računalu.

2. Za prijavu na natječaj za suradničko radno mjesto poslijedoktorand/ica kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

Obvezni uvjeti:

– završen sveučilišni dodiplomski i diplomski studij antropologije ili predbolonjski diplomski studij antropologije

– doktorat iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija

– aktivno znanje engleskog jezika

– znanje rada na računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se:

1. životopis

2. preslik diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije ili predbolonjskom diplomskom studiju arheologije (za radno mjesto pod 1)

3. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osiguravaju upis na doktorski studij (za radno mjesto pod 1.).

4. preslik diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju antropologije ili predbolonjskom diplomskom studiju antropologije (za radno mjesto pod 2)

5. preslik uvjerenja o stjecanju doktorata iz područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija (za radno mjesto pod 2.)

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Pravilnik o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta za antropologiju može se dobiti na uvid u Tajništvu Instituta radnim danom od 10 do 13 sati ili na mrežnim stranicama Instituta za antropologiju – www.inantro.hr.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podno­se se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj ___ (navesti za koje radno mjesto)«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Institut za antropologiju
Zagreb