Urbroj: 7.2.-216/17 od 1. II. 2017.(504)

Na temelju Odluke ravnatelja Instituta za antropologiju od 30. 1. 2017., urbroj: 7.2.-188/17 i i suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske od 11. 1. 2017., klasa: 640-02/16-04/00200, urbroj: 533-19-17-0002, a sukladno članku 34. Statuta Instituta za antropologiju raspisuje se

NATJEČAJ

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta:

– suradničko radno mjesto poslijedoktorand, na temelju tzv. razvojnih koeficijenata, m/ž – jedan izvršitelj.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme.

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici moraju imati završen sveučilišni poslijediplomski studij, zvanje doktora znanosti, aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se:

1. životopis

2. preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju biologije i kemije

3. potvrda o stjecanju doktorata prirodnih znanosti

4. popis publikacija.

Prednost će se dati kandidatu/kandidatkinji s iskustvom rada u području epigenetike, rada na međunarodnim znanstvenim projektima, studijskim boravcima i usavršavanjima u inozemstvu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – poslijedoktorand/ica«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Institut za antropologiju
Zagreb