Upravno vijeće Instituta za antropologiju temeljem članaka 37. do 42. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te članka 36. Statuta Instituta, a temeljem zaključka 5b. točke dnevnog reda 62. sjednice Upravnog vijeća održane 24. rujna 2018. g. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Instituta za antropologiju (m/ž) na četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj pristupnici/e moraju priložiti:

– životopis,

– plan i program rada, upravljanja i razvoja Instituta za antropologiju za iduće 4 godine,

– dokaz o izboru u znanstveno zvanje u jednom od znanstvenih područja (humanističke znanosti, društvene znanosti, prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo) sukladno članku 35. st. 1. Statuta Instituta,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak.

Pristupnici/e moraju imati aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama sa višegodišnjim iskustvom u upravljanju i vođenju znanstvenom institucijom.

Prijave na natječaj moraju se podnijeti u roku od 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, mrežnim stranicama Instituta i dnevnom tisku.

Prijave na natječaj šalju se na adresu: Institut za antropologiju, 10 000 Zagreb, Gajeva 32, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja«.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. Pristupnici/e natječaja bit će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15 dana od donošenje odluke o izboru.