Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za Centar za primijenjenu bioantropologiju od 28. 05. 2018. (Ur. broj: 2.2.786/18) i članku 7.3. Priloga IV. – Studije izvedivosti Centra za primijenjenu bioantropologiju, a sukladno članku 34. Statuta Instituta za antropologiju, Institut za antropologiju objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

  1. za izbor na radno mjesto I. vrste:

Projektni administrator „Centar za primijenjenu bioantropologiju“ prijavljenog na Poziv „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, KK.01.1.1.02, na određeno vrijeme od 18 mjeseci, s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti

  1. Završen ekonomski fakultet (VSS)
  2. Iskustvo u pripremi infrastrukturnih projekata iz područja istraživanja, razvoja i inovacija (minimalno tri projekta)
  3. Iskustvo u vođenju projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije ili HAMAG BICRO-a iz područja istraživanja, razvoja i inovacija
  4. Minimalno 10 godina rada na upravljačkim pozicijama

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. životopis
  2. potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, odnosno Elektronički zapis
  3. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi da kandidat ispunjava uvjete za izbor na odgovarajuću poziciju
  4. vlastoručno potpisana izjava – izričiti pristanak pristupnika (m/ž) da se obavijest o rezultatu natječaja pošalje elektroničkim putem

 

Kandidat m/ž se zapošljava na određeno vrijeme s punim radnim vremenom sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju čl. 42. st. 6. (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

Kandidat (m/ž) koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz pisanu prijavu na natječaj i dokaze o ispunjavanju uvjeta, dužni su priložiti i sve potrebne dokaze prema navedenom zakonu, dostupne na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08), javiti osobe obaju spolova.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom molimo poslati na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10 000 Zagreb, s naznakom za natječaj „Projektni administrator“.

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Pristupnikom prijavljenom na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

Institut za antropologiju pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.